VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

Lepo pozdravljen/a!

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v soboto, 12. decembra 2020 ob 18. uri vabi na izredni zbor članov KŠOC ter volitve v organe KŠOC, ki bo potekal preko spletne platforme ZOOM.

Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko za preverjanje istovetnosti.

PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 12. 12. 2020:

Upravni odbor KŠOC je na svoji 1. redni seji, dne 22. 11. 2020, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

 

                  Otvoritev izrednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

                              Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

  1. TOČKA: Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA: Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA: Izvolitev dveh (2) članov Nadzornega odbora Kluba študentov občine Celje

 

Link do spletnega zbora članov Kluba študentov občine Celje boste člani prejeli na elektronski naslov, ki ste ga podali ob včlanitvi en dan pred zasedanjem.

 

Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje! 

 

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA NADZORNI ODBOR KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE

Upravni odbor KŠOC je na svoji 1. redni seji, dne 22. 11. 2020, sklical naslednji kandidacijski postopek:

Kandidacijski postopek za dva (2) člana Nadzornega odbora društva

 

Če želiš kandidirati, mora priporočeno poslana kandidatura prispeti do sobote, 5. decembra 2020, na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za Nadzorni odbor''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature!

 

V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (član nadzornega odbora – 2 mesti). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega in/ali mladinskega organiziranja, program kandidata in lastnoročni podpis kandidata.

 

Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu s Temeljnim aktom Kluba študentov občine Celje.

 

                                                                                                            Tim Koželj, predsednik

                                                                                                    Klub študentov občine Celje