top of page

Vabilo na izredni zbor članov

Lepo pozdravljen/a!

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v petek, 10. novembra 2017 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov KŠOC ter volitve za svetnika v Svet ŠOLS in svetnika v Svet Zveze ŠKIS. Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.

PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 10. 11. 2017:

Upravni odbor KŠOC je na svoji 7. korespondenčni seji, dne 19. 10. 2017, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

  1. TOČKA: Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA: Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA: Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA: Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS

Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

Tadej Perčič, predsednik

Klub študentov občine Celje

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA SVETNIKA V SVETU ŠOLS IN SVETU ZVEZE ŠKIS

Upravni odbor KŠOC je na svoji 7. korespondenčni seji, dne 19. 10. 2017, sklical naslednja kandidacijska postopka:

Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu ŠOLS

Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 27. oktobra 2017, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature!

V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu ŠOLS – 1 mesto). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS.

Kandidacijski postopek za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS

Če želiš kandidirati, pošlji do petka, 27. oktobra 2017, priporočeno kandidaturo na naslov: Klub študentov občine Celje, Mariborska c. 2, 3000 Celje s pripisom: ''za volilno komisijo''. Upoštevajo se samo pravočasno prispele kandidature!

V kandidaturi, ki mora biti čitljiva, moraš navesti mesto, za katerega boš kandidiral/a (svetnik v Svetu Zveze ŠKIS – 1 mesto). Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS.

Izvedbo kandidacijskega postopka, volitev in razglasitev vodi Nadzorni odbor v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.

Tadej Perčič, predsednik

Klub študentov občine Celje

bottom of page