top of page

Navodila za oddajo vloge za solidarnostni dodatek za študente po PKP7

Danes so na e-upravi odprli vlogo za pridobitev 150 evrov solidarnostnega dodatka za študente in študentke po PKP7. Vsi, ki bodo vlogo oddali do 25. januarja, jim bo FURS dodatek nakazal do konca meseca, ostalim v februarju. Preverite, kaj potrebujete za uspešno oddajo vloge.

Vir slike: Unsplash


Postopek oddaje vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka

  1. Vlogo je mogoče oddati z ali brez uporabe e-identitete, pazite le, da izberete pravi postopek. Če e-identitete nimate, izberite drugo od obeh možnosti, objavljenih na e-upravi.

  2. Izbrana možnost elektronske oddaje vloge brez uporabe e-identitete vas bo privedla na novo stran.

  3. Vnesti boste morali osebne podatke in podatke o vašem transakcijskem računu, na katerega želite prejeti enkratni solidarnostni dodatek: ime, priimek, EMŠO, davčno št., naslov stalnega prebivališča v RS (ulica, hišna št., kraj in država), e-pošta, TRR in koda SWIFT vaše banke, ki jo izberete s seznama. Ob tem izjavite še, da ste vpisani na višjo strokovno šolo ali visokošolski zavod, ki ga prav tako izberete s seznama.

  4. Ob oddaji izjavite še, da se “osebni podatki za namen izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) obdelujejo na podlagi c) točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)” ter, “da 19. oktobra 2020 nis[te] bil[i] v delovnem razmerju, samozaposlen, družbenik, kmet ali prostovoljno vključen[i] v obvezno zavarovanje po 14., 15., 16., 17. in 25. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19).”

  5. Za točnost podatkov prevzemate tudi “materialno in kazensko odgovornost.” (Vir: obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente brez preverjanja identitete)

Če želite oddati vlogo z elektronsko identiteto in spremljati, kaj se z njo dogaja, uporabite ta obrazec.

Pomembno! Vlogo lahko oddajo študentje in študentke javnoveljavnih študijskih programov s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo podlage za plačevanje PIZ po 14., 15., 16., 17. in 25. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Več o pogojih si lahko preberete tudi v našem prejšnjem prispevku.
Comments


bottom of page