top of page

Razpis za fakultete, ki spodbuja projektno delo študentov

Od sredine julija je odprt javni razpis, preko katerega lahko fakultete prijavijo projekte za pridobivanje praktičnih izkušenj študentov. Izvajanje projektnih aktivnosti lahko poteka v sodelovanju z gospodarstvom ali negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju.

Vir slike: Unsplash


Sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem je pomembno


Spodbujanje takšnega sodelovanja z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj študentov že med samim študijem je glavni namen javnega razpisa št. 303-41/2021, ki je bil objavljen 12. 7. 2022, zapre pa se z 18. 8. 2022. Vsak visokošolski zavod, vpisan v sistem eVŠ, lahko prijavi največje dovoljeno število projektov glede na število vpisanih študentov:

  • do 500 vpisanih študentov: 1 projekt,

  • od 501 do 1500 vpisanih študentov: 2 projekta,

  • vključno 1501 vpisanih študentov in več: 3 projekti.

To velja za projekte, ki se povezujejo z gospodarskim sektorjem (sklop A). Za povezovanje z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem (sklop B) pa velja splošna omejitev na en projekt na VŠ zavod ne glede na število vpisanih študentov. Fakulteta se lahko prijavi na oba sklopa hkrati, izbran pa je lahko za obe ali samo eno izmed prijavljenih operacij.


Pogoji za prijavo projekta, ki jih mora izpolnjevati visokošolski zavod


Poleg osnovnih pogojev za prijavo, kot so vpis zavoda v eVŠ, nefinanciranje istega projekta iz drugih javnih sredstev, poravnani davki, prispevki in druge dajatve ter nekaznovanost vključno z odgovorno osebo, razpis navaja tudi posebne. Med njimi skladnost s cilji projekta, v okviru katerega se izvaja razpis, realna izvedljivost projekta v določenih časovnih okvirih, ustreznost ciljnih skupin, vsaj ena promocijska aktivnost in vsaj ena konkretna oblika, ki jo lahko prijavitelj spremlja v okviru projektov ter vsaj ena vsebina s prednostnega področja Slovenske strategije pametne specializacije.


Večina javnih razpisov navaja tudi merila za doseganje točk, na podlagi katerih se izbere kandidate. Merila si lahko ogledate neposredno v razpisni dokumentaciji, v primeru prijave pa jim skušajte čimbolj zadostiti, da boste med vsemi prijavami izbrani prav vi.


Koliko sredstev lahko pričakujete za posamezen projekt?


Za obe proračunski leti skupaj je predvidenih 3,5 milijona sredstev, ki se delijo na posamezne sklope razpisa ter na obe slovenski kohezijski regiji. Od tega je 80 odstotkov zagotovljenih s strani EU. Predviden pavšalni znesek za projekt pod Sklopom A je dobrih dvajset tisoč evrov, za Sklop B pa deset.


Še več podrobnosti in celotno razpisno dokumentacijo s prijavnimi obrazci najdete na spletnem mestu Vlade RS.

Comments


bottom of page